ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

17-03-2017

na

dostawę i uruchomienie centrum obróbczego
tokarsko frezarskiego do obróbki średniogabarytowych wałów maszynowych

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2/B13

2.  Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość     przeprowadzenia negocjacji.

3.  Opis przedmiotu zamówienia

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42632000-5

Specyfikacja techniczna:

a)     możliwość realizacji obróbki mechanicznej ubytkowej toczeniem i frezowaniem

b)     możliwość realizacji obróbki plastycznej wykończeniowej dogniataniem

c)     rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające przemieszczenie suportu wzdłużnego bez kolizji z podtrzymką i           konikiem

d)     nominalna długość toczenia - nie mniejsza niż 7500 mm

e)     średnica toczenia nad suportem - minimum 1100 mm

f)     ciężar przedmiotu obrabianego bez podtrzymek – minimum 15000 kg

g)     system sterowania – Sinumerik 840 D SL lub równoważny

h)     uchwyt mocujący – czteroszczękowy z niezależnym przesuwem szczęk o średnicy 1000 mm

i)     magazyn narzędziowy - minimum 40 pozycji z automatycznym manipulatorem

j)     system doprowadzenia chłodziwa – zewnętrzny oraz przez narzędzie o ciśnieniu nie niższym niż 30 bar              wraz z zespołem filtrującym chłodziwo

k)    konik z własnym napędem i automatycznym blokowaniem na łożu oraz automatycznym wysuwem tulei z          pomiarem siły docisku

l)     minimalny programowalny inkrement osi C -  0,001 stopnia

m)   komplet dwóch podtrzymek sterowanych automatycznie

n)    klimatyzowane szafy elektryczne

o)    elementy kotwiące i poziomujące

p)    montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego

q)    certyfikat bezpieczeństwa użytkowania CE

r)    gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, oraz warunki utrzymania gwarancji przy załozeniu                                        5000 roboczogodzin rocznie

s)    serwis posprzedażny gwarancyjny i pogwarancyjny

4.  Termin realizacji zamówienia

III kwartał 2018 roku lub wcześniejszy

5.  Miejsce dostawy

Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 2/B13

6.  Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

7.  Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a)    w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do                                                    wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

b)   ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie                          spełnia/nie  spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez                Wykonawców

9.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia          warunków udziału w postępowaniu

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności                   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności       gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)   oferta cenowa i terminowa, specyfikacja techniczna oferowanej maszyny

c)   wypełniony formularz ofertowy będący Załącznikiem nr 1 do zapytania

10.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Krzysztof Zawadzki

tel. +48 501 381 883

e-mail: prezes@eltech.elblag.pl

11.  Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2/B13, lub pocztą elektroniczną na adres: prezes@eltech.elblag.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-04-2017 r. do godz. 24.00

12.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.  Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20-04-2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

14.  Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1

cena

od 0 do 20

stosunek najniższej ceny spośród złożonych ofert do ceny badanej oferty mnożony przez 20

2

maksymalna długość toczenia

od 0 do 10

stosunek maksymalnej długości przedmiotu obrabianego badanej oferty do maksymalnej długości przedmiotu obrabianego spośród złożonych ofert mnożony przez 10

3

maksymalna średnica toczenia

od 0 do 9

stosunek maksymalnej średnicy toczenia badanej oferty do maksymalnej średnicy toczenia spośród złożonych ofert mnożony przez 9

4

maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego

od 0 do 10

stosunek  maksymalnego ciężaru przedmiotu obrabianego badanej oferty do maksymalnego ciężaru przedmiotu obrabianego spośród złożonych ofert mnożony przez 10

5

maksymalny moment obrotowy  wrzeciona głównego

od 0 do 9

stosunek maksymalnego momentu obrotowego wrzeciona głównego badanej oferty do maksymalnego momentu obrotowego wrzeciona głównego spośród złożonych ofert mnożony przez 9

6

maksymalny moment obrotowy  wrzeciona frezarskiego

od 0 do 9

stosunek maksymalnego momentu obrotowego wrzeciona frezarskiego badanej oferty do maksymalnego momentu obrotowego wrzeciona frezarskiego spośród złożonych ofert mnożony   przez 9

7

ilość pozycji narzędziowych magazynu narzędzi

od 0 do 10

stosunek ilości pozycji narzędziowych magazynu narzędzi badanej oferty do największej ilości pozycji narzędziowych magazynu narzędzi spośród złożonych ofert mnożony przez 10

8

maksymalne ciśnienie chłodziwa

od 0 do 5

stosunek maksymalnego ciśnienia chłodziwa badanej oferty do maksymalnego ciśnienia chłodziwa spośród złożonych ofert mnożony przez 5

9

najkrótszy termin realizacji

od 0 do 6

stosunek najkrótszego terminu realizacji spośród złożonych ofert do terminu realizacji  badanej oferty mnożony przez 6

10

gwarancja

od 0 do 7

stosunek okresu gwarancji badanej oferty do najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert mnożony przez 7

11

koszt płatnych czynności serwisowych i materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancji

od 0 do 5

stosunek najniższego kosztu płatnych czynności serwisowych i materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancji spośród złożonych ofert do kosztu płatnych czynności serwisowych i materiałów eksploatacyjnych badanej oferty mnożony przez 5

 

15.  Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

16.  W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z                                   Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,                   pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku                   przysposobienia, opieki lub kurateli.

17.   Pozostałe informacje

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15

b)    unieważnienia postępowania,

c)    nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

d)   pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie

 

Załącznik nr 1

 

 

 

…………………………………………

  (pieczęć Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

centrum obróbcze
tokarsko-frezarskie do obróbki średniogabarytowych wałów maszynowych

 

 

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ...........................................................................................................................

NR TELEFONU: .......................................................................................................................................

E-MAIL: ...................................................................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................................................................

REGON: ...................................................................................................................................................

  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty
  2. Kryteria oceny ofert

Lp.

Rodzaj Kryterium

uwagi

wartość

1

cena netto

[PLN / EUR / USD]*

* właściwe zakreślić

oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i dostawy wg INCOTERMS DAP Elbląg

 

2

maksymalna długość toczenia [mm]

oświadczamy, że podana wartość to maksymalna długość toczenia

 

3

maksymalna średnica toczenia [mm]

oświadczamy, że podana wartość to maksymalna średnica toczenia

 

4

maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego [kg]

oświadczamy, że podana wartość to maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego

 

5

maksymalny moment obrotowy  wrzeciona głównego [Nm]

oświadczamy, że podana wartość to maksymalny moment obrotowy wrzeciona głównego

 

6

maksymalny moment obrotowy  wrzeciona frezarskiego [Nm]

oświadczamy, że podana wartość to maksymalny moment obrotowy wrzeciona frezarskiego

 

7

ilość pozycji narzędziowych magazynu narzędzi [sztuk]

oświadczamy, ze podana wartość to ilość pozycji narzędziowych magazynu narzędzi

 

8

maksymalne ciśnienie chłodziwa [bar]

oświadczamy, ze podana wartość to maksymalne ciśnienie chłodziwa

 

9

najkrótszy termin realizacji [miesiące]

oświadczamy, że podana wartość to najkrótszy termin realizacji wliczając wytworzenie, transport, montaż w siedzibie zamawiającego, odbiory techniczne

 

10

gwarancja [miesiące]

oświadczamy, że podana wartość to gwarantowany okres odpowiedzialności producenta za wady ukryte i błędy w funkcjonowaniu maszyny

 

11

koszt płatnych czynności serwisowych i materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancji

[PLN / EUR / USD]*

* właściwe zakreślić

oświadczamy, że podana wartość to całkowity koszt płatnych czynności serwisowych i materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancji

 

 

  1. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia
  2. Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag
  3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert
  4. Integralną częścią oferty są:

1) ..................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................

 

 

............................ dnia .......................                         

..........................................................

 Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

        do reprezentowania Wykonawcy

Wróć